یکی از روش ها مرسوم جهت نمایش نمایش خوراک سایت وردپرس در سایت وردپرسی خودمان استفاده از ابزارک rss می باشد که به راحتی در سایدبار قالب قرار داده و فقط کافیست آدرس فید سایت مورد نظر را وارد کنیم و تعداد مطلب رو مشخص کنیم و براحتی در سایت مان نمایش داده می شود.

ولی اگر شما قصد داشته باشید در یک بخش خاص از قالب تون مطالب سایت مورد نظر رو نمایش بدید پس نیاز به کد های خاصی دارید.با آموزش وردپرس مارکیو همراه باشید.

در ابتدا نکته ای که شاید براتون مهم باشه این هستش که اگر دوست دارید خوراک سایت شما (rss) به همراه تصویر شاخص نمایش داده بشه پس باید کد زیر رو در فایل functions.php قرار بدید :

<?php
//add post thumbnails to RSS images
function cwc_rss_post_thumbnail($content) {
  global $post;
  if(has_post_thumbnail($post->ID)) {
    $content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID) .
    '</p>' . get_the_excerpt();
  }

  return $content;
}
add_filter('the_excerpt_rss', 'cwc_rss_post_thumbnail');
add_filter('the_content_feed', 'cwc_rss_post_thumbnail');
?>

کد زیر همان کد مد نظر ما برای نمایش مطالب یک سایت دیگر در سایت شما هستش که می تونید در هر جای سایت تون قرار بدید :

<?php 
$rss = fetch_feed('http://www.worldoweb.co.uk/feed');


if (!is_wp_error( $rss ) ) : 
	
  $maxitems = $rss->get_item_quantity(5); 
  $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems); 
endif;
?>
<?php function get_first_image_url($html)
		{
			if (preg_match('/<img.+?src="(.+?)"/', $html, $matches)) {
			return $matches[1];
			}
		}
?>	
 <?php
function shorten($string, $length)
{
  $suffix = '&hellip;';

$short_desc = trim(str_replace(array("/r", "/n", "/t"), ' ', strip_tags($string)));
  $desc = trim(substr($short_desc, 0, $length));
  $lastchar = substr($desc, -1, 1);
  	if ($lastchar == '.' || $lastchar == '!' || $lastchar == '?') $suffix='';
					$desc .= $suffix;
 		return $desc;
}
?>
<ul class="rss-items" id="wow-feed">
  <?php 
  	if ($maxitems == 0) echo '<li>No items.</li>';
  	else 
  	foreach ( $rss_items as $item ) : ?>
  <li class="item">
  	<span class="rss-image">
  		<?php echo '<img src="' .get_first_image_url($item->get_content()). '"/>'; ?>
  	</span>
    <span class="data">
    	<h5><a href='<?php echo esc_url( $item->get_permalink() ); ?>' title='<?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?>'> <?php echo esc_html( $item->get_title() ); ?></a></h5> 
			<span class="date-image">&nbsp;</span><small><?php echo $item->get_date('F Y'); ?> </small>
			<span class="comment-image">&nbsp;</span><small><?php $comments = $item->get_item_tags('http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/', 'comments');?><?php $number = $comments[0]['data']; ?>
				<?php if ($number == '1'){ echo $number."&nbsp;". "Comment"; } else {echo $number. "&nbsp;"."Comments";}?></small>
			<p><?php echo shorten($item-> get_description(),'150');?></p>
    </span>
  </li>
  <?php endforeach; ?>
</ul>

در خط دوم باید به جای آدرس قرار گرفته شده آدرس خوراک سایت مورد نظر رو قرار بدید که اگر سایت مورد نظر وردپرسی باشد آدرس خوراک به صورت زیر می باشد :

http://www.example.com/feed

این کد هم تصویر شاخص,هم عنوان مطلب,تعداد کامنت و تاریخ انتشار مطالب به همراه خلاصه مطلب رو نمایش می دهد.

موفق باشید

محمد جواد کوشکی
خودمو یک متخصص نمی دونم چون هر روز دارم چیز های جدیدی در حوزه کسب و کار اینترنتی یاد می گیرم.